Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Santa Medicina Lab, dostępny pod adresem internetowym https://santamedicina.store,

prowadzony jest przez Santa Medicina Lab sp. z o.o, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem

KRS 0000923673, NIP: 6112814107, REGON: 520056794, miejsce wykonywania działalności ul. Goduszyńska 30A, 58-500 Jelenia Góra.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

2. Sprzedawca – Santa Medicina Lab sp.z o.o .

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym https://santamedicina.store

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@santamedicina.store

2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 880 58 48 48

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Rachunek do przelewów w PLN
32 1140 2004 0000 3402 8208 1896
Rachunek do przelewów EUR
PL14 1140 2004 0000 3812 1448 8995

Rachunek do przelewów USD
PL82 1140 2004 0000 3112 1448 8987
Rachunek do przelewów GBP
PL10 1140 2004 0000 3712 1448 9019
Rachunek do przelewów CHF
PL65 1140 2004 0000 3312 1448 9001
MBank
SWIFT / BIC code of Nest Bank is: BREXPLPW
Santa Medicina Lab sp. z o.o.
Goduszyńska 30A
58-500 Jelenia Góra

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 

pon. – pt.: 9:00 – 14:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku. Dopuszcza się

wyznaczenie dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

3. Ze sklepu korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe

jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT). Istnieje możliwość zmiany waluty w specjalnym oknie. 

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o

której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w

tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Złożenie zamówienia

przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w

opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Przesyłka za pośrednictwem paczkomatów (przedpłata)

d. Odbiór osobisty 

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

3.   Dostępne formy płatności kartami:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie  internetowym zgodnie

z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na drodze mailowej.
Przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości
e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera
oświadczenie Sprzedawcy o zmianie statusu Zamówienia na status „w trakcie kompletowania”. Z chwilą o
trzymania przez Klienta powyższej informacji zawartej w  wiadomościach e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Santamedicina.store zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo
wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie. 

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać

płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji

o gotowości przesyłki do odbioru, chyba że przy składaniu zamówienia ustalono inaczej.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie

wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem

ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania

Zamówienia.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży,

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy

do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego Świata

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty

dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. W przypadku nieodebrania przez adresata przesyłki i odesłania jej do nadawcy możliwa

jest ponowna wysyłka towaru po ponownym wpłaceniu kosztów przesyłki wraz z opłaceniem

kosztów przesyłki zwrotnej.

13. W przypadku zaginięcia przesyłki na poczcie wysyłamy przesyłkę ponownie.
14. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży 

bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy 

– dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca w ciągu 48h prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później

niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, poniesione koszty płatności obejmujące:

b.1. Koszty produktów wraz z kosztami przesyłki – w przypadku gdy Odstąpienie od

Umowy nastąpiło z winy sprzedającego (tj. gdy wysłano uszkodzony produkt, produkt

nie był zgodny z opisem itp.). Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

b.2. Koszty zakupionych produktów (bez poniesionych kosztów wysyłki) – w sytuacji

gdy Odstąpienie od Umowy nie następuje z winy Sprzedającego.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w formie przelewu na rachunek bankowy

Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które

nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną

przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy

przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

e. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument

odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Nie przyjmujemy zwrotów produktów, które znajdowały się w podróży dłużej, niż

7dni oraz międzynarodowych przesyłek.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym

datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w

związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w

terminie 14 dni, chyba że za porozumieniem stron ustalono inny termin, a jeśli nie zrobi

tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także

jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich

Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Dane nie będą

udostępniane innym podmiotom do jakichkolwiek celów, w szczególności marketingowych

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

        §.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Santa Medicina Lab sp.z.o.o z siedzibą w Jeleniej Górze,
  ul. Goduszyńska 30A. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechie
  obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
  zabezpieczonych serwerach
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność
  z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
  wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ogólnym r
  ozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
  oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
  przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
  zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
  został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany
  jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 7. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są
  widoczne dla osób nieuprawnionych. §2. Administrator Danych 
 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz
  Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imiona i nazwisko, numer i
  dentyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail,
  telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności
  za Zamówienie, adres IP
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: 
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany
  bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów
  (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo]
  zapisałeś się na newsletter,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
  dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
  sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
  Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@santamedicina.store
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub
  cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
  sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują
  nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych
  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
  prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym
  na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
  z którymi ściśle współpracujemy.
 11. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po
  zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu.

        §3. Pliki cookies

 1. Witryna santamedicina.store używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
  przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
  Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
  urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
  informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
  więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
  rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
  lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
  naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
  bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy
  korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której
  korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie
  dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować
  najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
  wewnątrz firmy Santa Medicina Lab w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
  uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
  nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
  ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
  regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
  cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania
  plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których
  użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane
  zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Produkty oferowane są dla ich wartości historycznej, etnograficznej i s a dostarczane bez

wyrażonej lub domniemanej przydatności do określonego celu. Informacje przekazywane są

przeznaczone wyłącznie do celów historycznych, naukowych i edukacyjnych i nie powinny

być interpretowane jako zalecenie dla konkretnego zastosowania. Wykorzystanie i zastosowanie

produktów jest w decyzji, odpowiedzialności i ryzyku klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość cenzury, moderacji recenzji produktów oraz nie odpowiada za ich treść.

5. Wszystkie Produkty sprzedawane na stronie są legalne.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

Wybierz swoją walutę
PLN Złoty polski
EUR Euro